Podmienky výhernej súťaže

1. Údaje o výhernej súťaži a usporiadateľovi
Výherná súťaž začína 11.08.2015 a končí 24.08.2015 (uzávierka prihlášok). Každý/á učastník/čka musí dosiahnuť vek 18 rokov. Z výhernej súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľskej spoločnosti, ich rodinní príslušníci a takisto zamestnanci kooperujúcich spoločností. Usporiadateľ výhernej súťaže je KLiNGEL s.r.o., Bernolákovo námestie 21, 940 02 Nové Zámky, (ďalej len "usporiadateľ"). Účasť na súťaži je podmienená objednávkou. Minimálna hodnota objednávky je 33,- Eur.

2. Priebeh súťaže
Aby ste sa mohli zúčastniť výhernej súťaže "Hľadanie loga KLiNGEL", musíte potvrdiť Vašu objednávku v našom Online Shope tlačidlom "Zabezpečiť si okamžitú výhru & zúčastniť sa". Účasť v súťažnej hre je podmienená objednávkou (minimálna hodnota objednávky je 33,- Eur). Každý účastník, ktorý nájde hľadané logo KLiNGEL obdrží k svojej objednávke darček s prekvapením (len do vyčerpania zásob).
Výhercovia budú po žrebovaní upozornení písomne. Zo všetkých zúčastnených vyžrebujeme 5 nákupných poukážok, každú v hodnote 100,- Eur.

3. Účasť, diskvalifikácia z výhernej súťaže
Pracovníci usporiadateľa výhernej súťaže, jeho kooperujúcich spoločností a ich rodinní príslušníci sú z účasti na súťaži vylúčení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednotlivé osoby zo závažných dôvodov zo súťaže vylúčiť, ako napr. podozrenie z porušenia podmienok účasti, neprípustného ovplyvňovania, manipulácie a pod. V takýchto prípadoch môže byť aj prípadná výhra nepriznaná alebo odňatá. Výplata v hotovosti alebo prenesenie výhry na inú osobu je vylúčené. Výhra bude výhercovi doručená poštou na náklady usporiadateľa. Výherca bude usporiadateľom upozornený písomne. Za správnosť zadanej poštovej/mailovej adresy je zodpovedný účastník.

4. Zmeny pravidiel súťaže a ukončenie výhernej súťaže
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. Rovnako si usporiadateľ vyhradzuje právo súťaž zo závažnych dôvodov bez upozornenia ukončiť alebo prerušiť. Platí to hlavne z dôvodov, ktoré narúšajú alebo znemožňujú riadny priebeh súťaže. V prípade, že ukončenie súťaže z vážnych dôvodov spôsobí účastník, usporiadateľ si vyhradzuje právo na náhradu spôsobenej škody od tejto osoby.

5. Ochrana údajov
Účasťou na výhernej súťaži účastník/čka súhlasí s tým, že si usporiadateľ uloží potrebné údaje počas celého priebehu súťaže. Výhercovia súhlasia s uverejnením ich mena a bydliska. Účastník má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať a tým ukončiť účasť v súťaži. Usporiadateľ sa zaväzuje, že osobné údaje účastníka/čky nesprístupní bez jeho/jej súhlasu tretím osobám.

6. Dodatok
Pokiaľ sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia podmienok účasti neplatnými, platnosť ostatných podmienok zostáva zachovaná. Neplatné ustanovenia sú nahradené príslušnými ustanoveniami, ktoré najviac zodpovedajú pôvodnému účelu. Vymáhanie právnou cestou je vylúčené.