Veľká výherná súťaž 2019

Oslovenie
.
.

Podmienky úcasti vo výhernej sútaži 2019
1. Vo výhernej sútaži budú zo všetkých oprávnených úcastníkov vylosovaní majitelia týchto cien: 1x poukážka na zájazd v hodnote 2.500 €, 1x TV v hodnote 2.000 €, 2x elektrobicykel – každý v hodnote 1.500€, 3 poukážky na nákup v KLiNGEL v hodnote 500 €, 1.000 € a 1.500 €, 5 poukážok na nákup v KLiNGEL v hodnote 100 €. Vecné ceny nie je možné vyplatit v hotovosti. 2. Do výhernej sútaže bude zaradený každý, kto správne doplní krížovku, oznací krížikom na štastnom kupóne záujem o úcast a tento kupón spolu s objednávacou kartou zašle najneskôr do 31.12.2019 (rozhoduje dátum na poštovej peciatke) na našu adresu. 3. Do sútaže sa môžete zaradit i telefonicky alebo prostredníctvom internetu na www.KLiNGEL.sk/vyherne-sutaze. Na úcast vo výhernej sútaži je nutné uviest správnu odpoved. 4. Úcast v sútaži nie je podmienená objednávkou tovaru a prípadná objednávka nemá žiadny vplyv na zvýšenie šancí na získanie niektorej z cien. 5. Sútaže sa môžu zúcastnit iba osoby staršie ako 18 rokov a s trvalým pobytom v Slovenskej republike. 6. Z výhernej sútaže sú vylúcení zamestnanci spolocnosti KLiNGEL, ich rodinní príslušníci a zamestnanci kooperujúcich spolocností. 7. Výhra je neprenosná a nie je ju možné vyplatit v hotovosti. 8. Výhercovia budú o výhre oboznámení písomne po ukoncení sútaže. Ak si svoju výhru nepreberú do 4 týždnov po oboznámení, strácajú na výhru nárok. 9. Organizátorom sútaže v SR je KLINGEL s.r.o., M. R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky. Sútaž prebieha v nasledujúcich krajinách súcasne: Nemecko, Fínsko, Slovensko, Cesko, Rakúsko, Francúzsko, Holandsko a Belgicko. Výhercovia jednotlivých cien budú vylosovaní zo všetkých oprávnených úcastníkov zo všetkých uvedených krajín. 10. Právne vymáhanie výhry nie je možné. 11. Výherná sútaž zacína 28.06.2019, a trvá až do 31.12.2019 (rozhodujúci je dátum poštovej peciatky). 12. Úcastník sútaže zaslaním správnej odpovede vo výhernej sútaži zároven potvrdzuje svoj súhlas s využitím svojich osobných údajov na marketingové úcely. Tieto údaje budú bezpecne uložené v informacnom systéme organizátora výhernej sútaže a úcastník výhernej sútaže môže kedykolvek odvolat svoj súhlas s ich využívaním.