Ochrana životného prostredia

Likvidácia starých batérií

Každý spotrebiteľ je povinný likvidovať batérie a akumulátory zákonným spôsobom. Batérie a akumulátory nepatria do bežného domového odpadu. Preto ich odovzdávajte na miestach na to určených.

Likvidácia starých batérií

Staré batérie môžete odovzdať v predajniach s elektrospotrebičmi alebo do zberných dvorov, kde je záruka ich likvidácie zákonným spôsobom. Takisto môžete batérie poslať na našu adresu a my ich dáme zvlikvidovať predpísaným spôsobom.

Klingel s r.o.
M.R. Štefánika 80
940 01 Nové Zámky

Likvidácia starých elektro prístrojov

Každý spotrebiteľ je povinný postarať sa o správnu a zákonnú likvidácia starých elektrospotrebičov. Eleltrospotrebiče nepatria v žiadnom prípade do bežného domového odpadu ale odovzdajte ich na miestach na to určených. Doporučujeme zberne dvory.

Likvidácia starých elektro prístrojov

Baliaci a prepravný materiál

V súčasnosti používame kvalitný prepravný a baliaci materiál, ktorý je možné po použití ďalej zhodnocovať. Preto doporučujeme, v rámci ochrany živtoného prostredia, likvidovať tieto obaly ich odovzdaním na príslušných miestach do triedeného odpadu.

Spoločnosť Klingel s.r.o. si zabezpečuje plnenie vyhradených povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov kolektívnym spôsobom prostredníctvom OZV NATUR-PACK, a.s.


waiting...